طراحی روف گاردن و نما

طراحی روف گاردن و نما

هویت بیرونی یک ساختمان با طراحی نمای آن محقق میشود. پاسخ به چرایی طراحی نمای یک ساختمان در همین راستا داده خواهد شد لذا اهمیت طراحی نما مشخص و واضح است. سبک های متفاوتی در طراحی نما ( طراحی نما کلاسیک ، نما مدرن و… ) وجود دارد که با توجه به هویت ساختمان و ذائقه کارفرمای محترم قابل انتخاب است .

روف گاردن:

اهمیت ایجاد روف گاردن بر فضای بام و یا تراس هم از لحاظ فنی (جلوگیری از اتلاف انرژی) و هم از نظر زیبایی و بصری و هم از نظر کاربردی آن مشخص است. همچنین امروزه ارزش افزوده ی ساختمان هایی که دارای روف گاردن هستند غیرقابل انکار میباشد.

طراحی روف گاردن و فضای سبز

طراحی روف گاردن و فضای سبز در پروژه های امروزی به یکی از آیتم های ثابت تبدیل شده. اهمیت وجود آن به محدود شدن فضاهای شهری برمیگردد و لزوم ایجاد فضای سبز و پرنشاط ایجاب میکند این آیتم را چه بر روی سقف چه بر روی تراس و چه در حیاط داشته باشیم . روف گاردن و تراس سبز از یک مجموعه آیتم های متنوع بهره میبرند که بنا به درخواست کارفرما میتوان از آنها استفاده کرد:

تمامی این فضاها در فضای سقف و تراس و بالکن بسته به محدودیت های موقعیتی و مساحتی قابل تغییر و اجرا هستند و بنا به نیاز کافرما به هر یک از اینها و یا درخواست فضایی دیگر قابل تعریف در پروژه خواهند بود.