طراحی انواع دیوار ،کف ،سقف ،نما

گروه مسکن طرح سازان اقتصاد یک تیم حرفه ایی از آرشیتکت ها و طراحان داخلی می باشد که در کنار ارائه خدمات طراحی، به منظور آشنایی و اشراف کارفرمایان به محیط زندگی و فضای کاری جدید خود اقدام به ارایه تصاویر سه بعدی در ابعاد واقعی می نمایند.
این مجموعه در کنار واحد نظارت به منظور اطلاع و آشنایی کارفرمایان خود اعم از مهندسین مشاور و مجریان ساختمان، در موارد خاصی اقدام به تهیه دستورالعمل منطبق بر اســتــانــداردهــا نـمــوده اســت که قبل از اجرای هر پروژه، نقشه ها، اسناد و مدارک مرتبط را در اختیار ایشان قرار می دهد.